کیستون شبکه Actassi Cat6 :

طیف وسیعی از محصولات Actassi نسل بعدی از انتقال داده ها و راه حال های ازتباطات هستند.

کیستون Cat6 درب دار با تکنولوژی PBC ساخته شده است که درب کیستون حفاظت فیزیکی در مورد آسیبهای مکانیکی ،خاک و رطوبت ایجاد میکند.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

خوانا نیست؟ دوباره بارگزاری کن.

اینجا تایپ کنید و اینتر را فشار دهید: