اکتاسی شاخه مدرن و فراگیر اشنایدر الکتریک برای کار در زمینه شبکه های ساخت یافته میباشد. این محصول برای استفاده در سازمان های بزرگ و دیتا سنترها پیشنهاد میگردد. اکتاسی شامل بترین محصولات کارخانه هایاست که در اشنایدر الکتریک از معتبرترین آنها نظیر Himel, Lexcom, Infraplus, Sarel و Elipsa Datacomms خریداری کرده است. اکتاسی آزمون ها و تست های اولیه را گذرانده و با کابل ها و تجهیزات متفاوت خود استانداردهای جدیدی را فراهم کرده است. کلیه محصولات اشنایدر اکتاسی در زمینه کابل کشی ساخت یافته شبکه های مسی، به همراه ارائه تستFluke می باشد. همچنین در زمینه ترانکینگ نیز از نظر ساخت و کیفیت در رده بالایی قرار دارد که از نظر بهای تمام شده قابل صرفه جویی تا 50% میباشد .

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

خوانا نیست؟ دوباره بارگزاری کن.

اینجا تایپ کنید و اینتر را فشار دهید: