نرم افزار کنترل شبکه 

گسترش سالانه سازمان ها باعث ایجاد تغییراتی در بستر IT و شبکه این سازمان ها می گردد، تغییرات مختلف در اثر بزرگتر شدن شرکت یا سازمان ، کار گزارش گیری ، تشخیص رخنه های امنیتی ، رفع آنها و ارزیابی کل شبکه پویش رخنه های امنیتی را مشکل تر از قبل خواهد کرد ، چرا که انجام فعالیت های ذکر شده اگر به صورت دستی وغیر اتوماتیک در سیستم  صورت گیرد ، فرایندی زمانبر، هزینه بر و دارای خطای بسیار می باشد . به همین دلیل استفاده از محصولات نرم افزاری که به صورت اتوماتیک این موارد را انجام دهد توصیه می گردد .

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

خوانا نیست؟ دوباره بارگزاری کن.

اینجا تایپ کنید و اینتر را فشار دهید: