• خاصیتهای مهم گواهینامه های الکترونیکی:
  •  
  • شناسایی دیجیتال: تشخیص هویت یا شناسایی دیجیتال یکی از ارکان فعالیت کاربران در فضای مجازی و شبکه های رایانه ای است. بدینوسیله کاربر به صورت الکترونیکی شناسایی شده و دارای هویت منحصر به فرد و قابل تشخیص در سیستم های کامپیوتری می شود. از این طریق افراد، دارای هویت قانونی و مشخص در شبکه و فضای تبادل اطلاعات می شوند و فعالیت های آنها قابل پیگیری و استناد است. این خدمات توسط گواهینامه الکترونیکی قابل تحقق می باشد.
  • کنترل دسترسی: به جهت افزایش سطح امنیت سامانه های نرم افزاری و دسترسی به داده ها، از مفهوم کنترل دسترسی استفاده می شود که به روش های مختلفی قابل پیاده سازی می باشد. بدین ترتیب، داده یا خدمت مورد نظر، تنها در اختیار کاربر مورد نظر قرار گرفته و قابل کنترل است. زیرساخت کلید عمومی امکاناتی را در اختیار سیستم ها می گذارد که به کمک آن ها می توانند با امنیت زیاد و سطح اطمینان مناسب، عملیات کنترل دسترسی را انجام دهند.
  • استناد الکترونیکی: جهت اعتباربخشی به اسناد الکترونیکی و فایل های کامپیوتری، از امضای الکترونیکی استفاده می شود. بدین ترتیب با کمک زیرساخت کلید عمومی، فایل ها تبدیل به سندهای الکترونیکی می شوند که قابلیت استناد و بررسی حقوقی و قضایی دارند. به عبارت دیگر فایل های کامپیوتری و پیام های دیجیتال، همچون اسناد کاغذی مشابه، قابل اعتماد شده و می توان از عدم تغییر عمدی یا سهوی در آنها مطمئن شد و همچنین از امضاکننده سند اطمینان حاصل نمود. این امضا غیرقابل انکار توسط امضاکننده و قابل بررسی به صورت دیجیتالی می باشد.
  • ذخیره و انتقال امن اطلاعات: ذخیره و انتقال امن اطلاعات و یا به عبارت دیگر محرمانگی در ادبیات سیستم های کامپیوتری همواره از دغدغه های مهم استفاده کنندگان از سامانه های نرم افزاری بوده است که امروزه به کمک رمزنگاری داده در کنار زیرساخت کلید عمومی، قابل اجراء می باشد. بدین ترتیب و به کمک کلیدهای متقارن و نامتقارن می توان از امنیت اطلاعات و حفظ محرمانگی آنها در هنگام ذخیره سازی و یا انتقال، اطمینان حاصل کرد.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

خوانا نیست؟ دوباره بارگزاری کن.

اینجا تایپ کنید و اینتر را فشار دهید: