امضای الکترونیک شماره یا عدد منحصر به فردی است که توسط مرکزی به طور خودکار و توسط رایانه، به هر فرد متقاضی تعلق می گیرد ، در تولید آن از اطلاعاتی که به طور منحصر بفرد مربوط به امضا کننده است استفاده می شود و آن عدد یا رمز مبنای تعاملات آن فرد در شبکه یا محیط سایبر می شود. امضای الکترونیکی بر روش های رمز نگاری از طریق کلیدهای عمومی و خصوصی مبتنی است.

به طور کلی امضای الکترونیک نوعی رمزنگاری نامتقارن است که خصوصیات امضای دستی را در فضای الکترونیکی فراهم میکند. هر موجودیت منحصر به فرد در فضای مجازی دارای امضای الکترونیک خاص خود است و تنها این موجودیت یا فرد قادر به تولید این امضا است. در نتیجه می توان مستندات، پیغام ها و داده های الکترونیکی را توسط امضای الکترونیک تایید کرد و سندیت بخشید ، به شکلی که مطمئن بود که تولید کننده امضا چه کسی است و متن امضا شده ، پس از امضا تغییر نکرده است چرا که سند قابل رؤیت و خواندن می باشد اما نمی توان آن را تغییر داده یا به عبارتی مخدوش کرد .

امضای الکترونیک برای هر مستند یا پیغام بوسیله کلید خصوصی فرد تولید شده و در واقع یک عدد با طول بلند است. کلید خصوصی فرد به صورت امن در وسیله ای مانند توکن های سخت افزاری نگهداری می شود.بدین ترتیب جعل امضای الکترونیک بسیار مشکلتر از امضای دستی است. از طرف دیگر با توجه به عدم امکان جعل امضای الکترونیک ، اسناد یا پیام های امضا شده قابل انکار از طرف امضا کننده نیست.بدین وسیله مراجع قضایی می توانند از این خصوصیت جهت استناد قانونی به سند الکترونیکی استفاده کنند.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

خوانا نیست؟ دوباره بارگزاری کن.

اینجا تایپ کنید و اینتر را فشار دهید: