امضا الکترونیک

  • توجه داشته باشید که قبل از صدور هرگونه امضا احراز هویت متقاضی بااستفاده از مدارک شناسایی ارائه شده انجام میگردد.
  • بعد از صدور هرگونه گواهی صادرشده درتوکن از متقاضی در فرم پذیرش امضا دریافت میگردد.
  • ثبت نام باید به نام شخص مالک گواهی یانماینده شرکت حقوقی انجام شود.
  • برای صدور امضا اتباع خارجه به جای کد ملی موجود درشناسنامه باید از کد فراگیر اتباع خارجه استفاده شود.
  • هنگام صدور هرگونه امضا مورد نیازشخص متقاضی فقط25 درصد ازکل تعرفه گواهی (سهم دفترثبت نام) میباشد. و75 درصد ازکل تعرفه گواهی که خزانه داری  کل کشور مشخص کرده ، سهم مرکز میانی و ریشه هست.

تعرفه امضا

تعرفه امضا متقاضی وابسته به دولت یکساله 340.000 ریال و دوساله680.000 ریال میباشد که هزینه ثبت امضا توسط دفتر ثبت یکساله85.000 ریال ودوساله170.000 ریال و هزینه خزانه داری کل کشور یکساله255.000 ریال و دوساله 510.000 ریال میباشد.

تعرفه امضا متقاضی وابسته به غیردولت/دولت یکساله 260.000 ریال و دوساله520.000 ریال  میباشد که هزینه ثبت امضا توسط دفتر ثبت یکساله 65.000 و دوساله 130.000 ریال میباشد . وهزینه خزانه داری کل کشور یکساله 195.000 ریال و دوساله 390.000 ریال میباشد.

تعرفه مهر سازمانی وابسته به غیر دولت یکساله 270.000 ریال و دوساله 540.000 ریال میباشد که سهم دفتر ثبت نام یکساله 67.500 ریال و دوساله 135.000 ریال میباشد وهزینه خزانه داری کل کشور از تعرفه یکساله 202.500 ریال و دوساله405.000 ریال است.

تعرفه امضا الکترونیک شخص مستقل یکساله 250.000 ریال و دوساله 500.000 ریال میباشد که سهم دفتر ثبت نام یکساله 62.500 ریال و دوساله125.000 ریال میباشد و هزینه خزانه داری کل کشور از تعرفه یکساله187.500 ریال ودوساله 375.000 ریال میباشد.