• لطفا برای دریافت امضای دیجیتال مدارک زیر را همراه داشته باشید 


♦️ تکمیل فرم درخواست گواهی امضای الکترونیکی توسط صاحب امضا
♦️ اصل و کپی کارت ملی صاحب امضا
♦️ ارائه کد رهگیری دریافت توکن
♦️ اصل و کپی یکی از مدارک شناسایی معتبر صاحب امضاء (شناسنامه، گذرنامه، گواهی­نامه)
♦️ اسکن کلیه مدارک ذکر شده بالا
♦️ تکمیل فرم درخواست گواهی امضای الکترونیکی توسط صاحب امضا
♦️ اصل و کپی کارت ملی صاحب امضا
♦️ ارائه کد رهگیری دریافت توکن
♦️ اصل و کپی یکی از مدارک شناسایی معتبر صاحب امضاء (شناسنامه، گذرنامه، گواهی­نامه)
♦️ آگهی تاسیس شرکت و کپی برابر اصل آن
♦️ آخرین تغییرات روزنامه رسمی و کپی برابر اصل آن (در این جا صاحبان امضاء و سمت سازمانی آن ها باید در شرکت مشخص باشد.)
♦️ در صورتی که نماینده صاحب امضاء برای دریافت توکن مراجعه کند باید معرفی­نامه‌ای روی سربرگ شرکت با مهر و امضا صاحب امضا داشته باشد.
♦️ بعد از تاریخ گرفتن گواهی آگهی اگر تغییراتی در شرکت ایجاد شده باشد باید کپی برابر اصل آخرین تغییرات روزنامه رسمی را ارائه دهد.
♦️ اسکن کلیه مدارک ذکر شده در بالا برای دریافت گواهی توکن دیجیتالی